Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)

 

  

به سایت شورا خوش آمدید

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -  استکهلم( شورا)


از آئين نامه
شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران ـ استکهلم


شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران یک نهاد غیر حزبی است که دربرگیرنده احزاب سیاسی، سازمانها، نهادهای زنان، و فعالین مستقل چپ و کمونیست است. هدف شورا شکل دادن به قطبی اجتماعی و چپ برای سازماندهی توده ای ایرانیان آزادیخواه در خارج کشور است. شورا در قبال رویدادهای سیاسی ایران و آینده سیاسی آن بیطرف نیست، طرفدار "همه با هم" نیست، شورا آگاهانه جانبدار است. شورا بعنوان یک نهاد فرا حزبی ضد کلیت جمهوری اسلامی برای تقویت مبارزات سوسیالیستی و آلترناتیو کارگری در ایران تلاش میکند. ... فعالیتهای شورا، مضاف بر برپائی اجتماعات و میتینگها، در قالب پروژه ها پیش خواهد رفت. پروژه ها از برنامه های سیاسی و فرهنگی تا کمپینهای مختلف را در برخواهد گرفت که توسط بخشهائی از اعضای شورا و همینطور نهادها و غير اعضا همسو با سیاستهای کلی شورا پیش خواهد رفت. اساس کار شورا اتکا به مجمع عمومی و اراده و رای جمعی اعضای آن است. شورا برای ایجاد فضائی بشدت محترمانه و آزادمنشانه، که بتوان خلاقیتها و توانائیهای مختلف را شکوفا کرد و در جهت تقویت مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در داخل و خارج بخدمت گرفت، تلاش میکند.ـ

!به شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران بپيونديد
مصوب مجمع عمومی 6 اوت 2009 باتفاق آرا

 

         سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی                 تلفن :               0728379451        زنده باد آزادی                        زنده باد سوسیالیسم

 

فمینیسم سوسیالیستی و مارکسیستی

  ـدیدگاهها             ـــــــــــ      ناصر پیشرو

 

 

کمیته برگزاری گرامی داشت شاھرخ زمانی - استکھلم 

روز 8 مارس شورا همراه با شبکه رفاه بدون سود وطرفداران آزادی ورهایی زنان دراستکهلم درتظاهرات شرکت نمود . دراین راهپیمایی بزرگ  صد ها اطلاعیه دررابطه با سود سرمایه وبردگی زنان پخش شد.

جهانی عاری از ستم واستثمارممکن است

"نه" به مضحکه انتخابات، "نه" به جمهوری اسلامی!

زمان: جمعه 14 ژوئن از ساعت 9 صبح، مقابل سفارت جمهورى اسلامی ــ استکهلم

 

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم

0000-5

کمیته حمایت از مبارزات مردم کردستان و درخواست توقف کمک ها ودادن اسلحه به اردوغان از سوی سوئد 31 ژانویه یکشنبه ساعت 14 در مدبوریار پلاتسن .این تظاهرات با شرکت احزاب و نهادهای چپ سوئد وترکیه وکردستان وایران و.... بر پا میشود وبیانیه مشترکی با امضای آین گروهها به زبانهای مختلف منتشر شده . به یارس مبارزان و آزادیخواهان در ترکیه بشتابیم .سرکوب آنها تغییر سرنوشت خاور میانه است.