Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)

 

  

به سایت شورا خوش آمدید

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -  استکهلم( شورا)


از آئين نامه
شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران ـ استکهلم


شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران یک نهاد غیر حزبی است که دربرگیرنده احزاب سیاسی، سازمانها، نهادهای زنان، و فعالین مستقل چپ و کمونیست است. هدف شورا شکل دادن به قطبی اجتماعی و چپ برای سازماندهی توده ای ایرانیان آزادیخواه در خارج کشور است. شورا در قبال رویدادهای سیاسی ایران و آینده سیاسی آن بیطرف نیست، طرفدار "همه با هم" نیست، شورا آگاهانه جانبدار است. شورا بعنوان یک نهاد فرا حزبی ضد کلیت جمهوری اسلامی برای تقویت مبارزات سوسیالیستی و آلترناتیو کارگری در ایران تلاش میکند. ... فعالیتهای شورا، مضاف بر برپائی اجتماعات و میتینگها، در قالب پروژه ها پیش خواهد رفت. پروژه ها از برنامه های سیاسی و فرهنگی تا کمپینهای مختلف را در برخواهد گرفت که توسط بخشهائی از اعضای شورا و همینطور نهادها و غير اعضا همسو با سیاستهای کلی شورا پیش خواهد رفت. اساس کار شورا اتکا به مجمع عمومی و اراده و رای جمعی اعضای آن است. شورا برای ایجاد فضائی بشدت محترمانه و آزادمنشانه، که بتوان خلاقیتها و توانائیهای مختلف را شکوفا کرد و در جهت تقویت مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در داخل و خارج بخدمت گرفت، تلاش میکند.ـ

!به شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران بپيونديد
مصوب مجمع عمومی 6 اوت 2009 باتفاق آرا

 

         سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی                 تلفن :               0728379451        زنده باد آزادی                        زنده باد سوسیالیسم

 

فمینیسم سوسیالیستی و مارکسیستی

  ـدیدگاهها             ـــــــــــ      ناصر پیشرو

 

 

کمیته برگزاری گرامی داشت شاھرخ زمانی - استکھلم 

روز 8 مارس شورا همراه با شبکه رفاه بدون سود وطرفداران آزادی ورهایی زنان دراستکهلم درتظاهرات شرکت نمود . دراین راهپیمایی بزرگ  صد ها اطلاعیه دررابطه با سود سرمایه وبردگی زنان پخش شد.

جهانی عاری از ستم واستثمارممکن است

"نه" به مضحکه انتخابات، "نه" به جمهوری اسلامی!

زمان: جمعه 14 ژوئن از ساعت 9 صبح، مقابل سفارت جمهورى اسلامی ــ استکهلم

 

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم

0000-5

بر علیه هجوم سرمایه به رفاه اجتماعی ، رفاهی که ثمره مبارزات ورنجهای سالیان دراز است وباخون دل کارکران وآزادیخواهان فراهم آمده است !

21 سپتامبر ساعت 13 در مدبوریارپلاتسن

با استفاده از تمام امکانات برای آزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی تلاش کنیم . اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را دستگیر کرده اند .هم اکنون دهها کارگر در زندان بسر میبرند و سرمایه داران نه تنها کارگران را غارت میکنند ونان را از سفره کودکانشان میربایند . نه تنها آنها را مجبور میکنند با نازل ترین حقوق کارکنند بلکه زندان وشکنجه را نیز به جرم عدالت خواهی  نصیبشان میکنند تا جهنمشان کامل شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندانهای سیاسی  ، برچیده باید گردد
جنبش انقلابی ایران هنوز خاطره تسخیر زندان اوین را فراموش نکرده است... چرا آرزوی ما برای برچیدن زندانهای سیاسی به بار نمی نشیند؟ چه موانعی در راه برچیدن زندانهای سیاسی وجود دارد؟ وجود زندانها ناشی از کدام شرایط معین است؟ واین شرایط را چه کسانی پاس میدارند؟ خیلی از کسانی که از آزادی زندانیان سیاسی دفاع میکنند خود میتوانند بانی زندانهای آینده باشند . زیرا خواهان برچیدن زندانهای سیاسی نیستند. برای برچیدن زندانهای سیاسی چه باید کرد؟ شورای استکهلم این مسئله را از طریق پالتاک به بحث گذاشت. این بحث ادامه دارد . دیدگاههای مختلف را بشنوید وبخوانید وبرای ما دیدگاه خودرا بفرستید.  در این بحث شرکت کنید

 

کمیته حمایت از مبارزات مردم کردستان و درخواست توقف کمک ها ودادن اسلحه به اردوغان از سوی سوئد 31 ژانویه یکشنبه ساعت 14 در مدبوریار پلاتسن .این تظاهرات با شرکت احزاب و نهادهای چپ سوئد وترکیه وکردستان وایران و.... بر پا میشود وبیانیه مشترکی با امضای آین گروهها به زبانهای مختلف منتشر شده . به یارس مبارزان و آزادیخواهان در ترکیه بشتابیم .سرکوب آنها تغییر سرنوشت خاور میانه است.