فیلم های تهیه شده توسط خبرگزاریها وافراد درباره تظاهرات اعتراضی در اعدام پنج تن دیگر از فعالین سیاسی
ودر دفاع از اعتصاب عمومی سیاسی در کردستان

گزارش سی .ان.ان از تظاهرات مقابل سفارت

فیلم تلویزیون سوئد در این رابطه