Textruta: #

حق پناهندگی با سیاست های کنونی در سراسر جهان با موانع هرچه بیشتر روبرو شده است .در کشور های پناهنده پذیر این حقوق درراستای منافع دولت ها زیر سوال میرود وهزاران زن ومرد وکودک پناهنده بی هیچ امنیت وحفاظی در لابلای مرز ها ی قرار دادی له میشوند. 
در این راستا سیاست پناهنده پذیری سوئد روز بروز سخت گیرانه تر شده است ، هفته و ماهی  نیست که شاهد خبر دیپورت پناهنده ای به جهنم جمهوری اسلامی نباشیم
همه شاهداند که چگونه اولیه ترین آزادیهای انسانی در ایران سرکوب میشود اما دولت سوئد به این مسئله بها نمی دهد و به عناوین مختلف متقاضیان پناهندگی را تحت فشار قرار میدهد و به سرنوشت آنها بی اعتنایی میکند . مدتهاست که فریاد پناهجویان از این بیدادها بلند است در شهر های مختلف وهر کجا که امکان دارند متحصن میشوند وبرای استیفای حقوق خود مبارزه میکنند . شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم در استکهلم حق پناهندگی را حق مسلم آنها میداند وبه دولت سوئد درباره عواقب غیر انسانی که دیپورت پناهندگان به ایران دارد هشدار میدهد. از امنیت وحقوق پناهندگان به هر طریق ممکن باید دفاع نمود. دولتها باید بدانند که با دیپورت هرپناهنده به ایران اورا با خطر مرگ مواجه میکنند.
انتخاب محل زندگی حق اولیه هر انسانی است 
 حق پناهندگی دستاورد مبارزه ای طولانی است از آن حفاظت کنیم
شورا از حقوق پناهندگی دفاع میکند و خودرا درکنار پناهندگان معترض و متحصن میداند
مرگ برجمهوری اسلامی
زنده باد آزادی   زنده باد سوسیالیسم
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم  	 
Textruta: دیپورت پناهجویان را متوقف کنید !

به سایت شورا خوش آمدید

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -  استکهلم( شورا)

Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)