Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)

 

  

متن سخنان مهرنوش شفیعی که از طرف شورای استکهلم در پنجاهمین سالگرد حزب سوسیالیست سوند ایراد شد. دراین جلسه از احزاب غیر پارلمانی نمایندگانی سخنرانی کردند . «همین حالا که ما این جا نشستیم تعداد زیادی از فعالین کارگری، زنان و سوسیالیست ها در زندان هستند، در همه جهان و ایران، من در مورد ایران توضیح کوتاهی می دهم

. علیرغم شرایط بسیار سخت و سرکوب عریان، طی چند سال اخیر مبارزات کارگری رشد بی سابقه ای داشته است. جنبش کارگری این پتانسیل را از خود نشان داده که توان ایجاد همبستگی مبارزاتی نه تنها بین بخش های مختلف کارگران بلکه بین جنبش های مختلف اجتماعی را دارد.

پاسخ رژیم سرمایه داری اسلامی ایران تلاش برای ایجاد فضای رعب و وحشت از طریق سرکوب، زندان های طویل المدت و حتی قتل در زندان بوده است.

حمایت از زندانیان کارگری سیاسی ، حمایت از مبارزات کارگری در ایران یک وظیفه انترناسیونالیستی سوسیالیست ها، ازادیخواهان و تشکلات کارگری در جهان است

با این وقت کم مقدور نیست که توضیح بیشتری بدهم. می توانید به میز اطلاع رسانی شورا که بیرون از سالن قرار دارد مراجعه کنید.

در آخر تاکید می کنم که جنبش کارگری ، الترناتیو کارگری را پیش کشیده است و این ربطی به آنچه رسانه های سلطه، نیروهای سرمایه داری و امپریالیسم ، تحت عنوان به اصطلاح « رژیم چنج» مطرح میشود نیست. این یک الترناتیو کارگری است

»

میز اطلاع رسانی وتبلیغات گروههای مختلف سوسیالیست وکمونیست سوئدی در مراسم پنجاهمین سالگرد حزب سوسیالیست