درباره ما

«شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران ـ استکهلم» متشکل از فعالین چپ سوسیالیست و کمونیست است.
شورای استکهلم مستقل از احزاب و سازمانهای سیاسی است.
شورا اطلاعیه ها و فراخوان های خود را مستقل از سایر جریانات و نیروهای سیاسی و با امضای خود منتشر می کند.

CONTACT INFO

Stockholm
Sweden

Phone: 0762608323
Email: info@shora.se
Web: shora.se